Tính năng PowerSKU giúp nhà bán hàng kết nối cùng 1 loại sản phẩm nhưng được bán trên nhiều gian hàng lại thành 1 sản phẩm – gọi là PowerSKU – để quản lý doanh số, đơn hàng hay tồn kho cho nhóm sản phẩm cùng loại này. Xem thêm về PowerSKU tại đây

Màn hình tổng quan PowerSKU sẽ cung cấp thông tin tổng hợp cho tất cả các liên kết của 1 PowerSKU, bao gồm Số liên kết, Doanh thu/Đơn hàng trong 14 ngày, Tồn kho, Giá bán,…

pskud1

Để xem chi tiết PowerSKU, nhấn vào tên PowerSKU

pskud2

1. Mục Tổng quan (1) cho biết thông tin tổng hợp của tất cả sản phẩm đã liên kết

Bao gồm:

  • (2) Biểu đồ doanh thu trong 30 ngày gần nhất
  • (3) Các Phân tích và Tư vấn, nhà bán hàng nên tham khảo để đưa ra quyết định
  • (4) Thông tin chi tiết của PowerSKU, tương tự như sản phẩm.
  • (5) Bật/ Tắt trạng thái đồng bộ tồn kho hoặc xóa PowerSKU

2. Mục Liên kết thể hiện các SKU đã được liên kết vào PowerSKU

pskud3

Nhà bán hàng có thể thêm hoặc xóa SKU trong PowerSKU để quản lý.

2.1 Thêm SKU
Nhập tên hoặc mã sản phẩm vào ô Tìm kiếm sản phẩm để kết nối
Hệ thống sẽ tự động cập nhật khi nhà bán hàng nhấp vào sản phẩm mong muốn
2.2 Xóa SKU
Nhấp Xóa để tắt liên kết một SKU khỏi PowerSKU

pskud4

TẠO THÊM POWERSKU NGAY

Mọi yêu cầu hỗ trợ vui lòng liên hệ email: support@powersell.com